9 Eylül 2017, Cumartesi, 20:01

İzmir Ne Zaman Kurtuldu

Yu­na­nis­tan, İngiliz­le­ri­n teş­vi­ki ile 15 Ma­yıs 1919’da İz­mir’i iş­gal edip, An­ka­ra’ya ka­dar yak­laş­tı. Bu ta­rih­ten son­ra, yur­dun her kö­şe­sin­de teş­ki­lât­lar ku­ru­la­rak, düş­ma­na kar­şı mü­ca­de­le­ye baş­lan­dı.

3 yıl 3 ay 25 gün sü­ren acı­lı gün­ler­den son­ra, 26 Ağus­tos’ta baş­la­yan Bü­yük Ta­ar­ruz so­nun­da 9 Ey­lül 1922 sa­ba­hı, Fah­ret­tin (Al­tay) Paşa­nın ko­mu­ta­sın­da­ki Türk sü­va­ri­le­ri şeh­re gir­dik­le­ri za­man İz­mir’i ate­şe ve­ril­miş, ya­nar hâl­de bul­du­lar.

İz­mir­li­ler, yi­ne de se­vinç­liy­di. Çün­kü düş­man iş­ga­lin­den kur­tul­muş­lar­dı. Yu­nan­lı­la­rın bir kıs­mı bul­duk­la­rı ge­mi­ler­le Yu­na­nis­ta­n’a dö­ner­ken, ço­ğu da Ege De­ni­zi’nde bo­ğul­du.

 

YUNAN ZULMÜ
15.5.1919’da İz­mir’i iş­gal eden Yu­nan as­ker­le­ri bü­yük bir tu­tuk­la­ma ha­re­ke­ti­ne gi­riş­miş­ler­di. Pat­ris va­pu­ru­nun gü­ver­te ve am­bar­la­rı tık­lım tık­lım do­lun­ca, çe­şit­li han­lar, dük­kân­lar, ha­pis­ha­ne ya­pıl­mış­tı. Bun­lar­da tu­tuk­lu bin­ler­ce Türk, aç­lık, su­suz­luk için­de, iş­ken­ce­ler al­tın­da çi­le dol­du­ru­yor­lar­dı.

Za­man za­man ölü­ler­le di­ri­ler bir ara­da ka­la­cak, tır­nak­la­rı sö­kü­le­cek, çe­şit­li or­gan­la­rı ke­si­le­cek, vü­cut­la­rı kız­gın de­mir­ler­le dağ­la­na­cak, göz­le­ri oyu­la­cak, ku­lak ve bu­run­la­rı ko­pa­rı­la­cak­tı. Bi­rin­ci gü­nü öl­dü­rü­len­le­re, ikin­ci gün vu­ru­lan­lar da ek­le­nin­ce,

İz­mir tam an­la­mıy­le bir mez­ba­ha­ya dön­müş­tü. Mey­dan ve önem­li kav­şak­lar­da ce­set­ler üs­tüs­te yı­ğı­la­rak et ve ke­mik­ten kü­çük te­pe­ler ya­pıl­mış­tı. Li­ma­na atıl­mış olan­la­rın ce­set­le­ri, er­te­si gün iç li­ma­nı san­ki dol­dur­muş­tu. Zin­cir­ler­le bağ­lı po­lis­ler, ka­dın­lar, sa­kat­lar, hat­ta kun­dak­ta­ki be­bek­ler bi­le gö­rül­müş­tü. He­le kor­don bo­yu­nun gö­rü­nü­mü iç­ler acı­sıy­dı.

Şiş­miş, mo­rar­mış, si­nek ve bö­cek yu­va­sı ol­muş ce­set­ler ara­sın­da, ya­kın­la­rı­nı ara­yan­lar fer­yat­la­rı en ka­tı yü­rek­le­ri bi­le et­ki­le­miş­ti. Harp Ta­ri­hi Da­ire­si 1/3 no­lu Ar­şi­vin 72. dos­ya­sın­da ilk 48 sa­at için­de 2.000’den faz­la Türk’ün öl­dü­rül­dü­ğü kay­de­dil­miş­ti. Ce­set­ler gün­ler­ce yer­de kal­mış, gö­tü­rül­me­si­ne izin ve­ril­me­miş­ti.

Di­re­nen­ler ya zor­la dip­çik, sün­gü dar­be­le­ri ara­sın­da uzak­laş­tı­rıl­mış ya­hut ağ­la­dı­ğı ce­se­din üze­ri­ne can­sız bı­ra­kıl­mış­tı…

Tâ­rih ve Me­de­ni­yet Ka­sım-97

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir