13 Eylül 2017, Çarşamba, 4:27

Beynelmilel Atasözleri

 

Sis yel­pa­ze ile da­ğı­tıl­maz. Ja­pon­ya

Es­ki sev­gi pas­lan­maz. İs­veç

Şöh­ret, ka­bi­li­ye­tin göl­ge­si­dir. İn­gil­te­re

Ha­ki­ki sev­gi ay­rı­lık­ta unu­tul­maz. Bel­çi­ka

Di­ken­ler ara­sın­da gül­ler ye­ti­şir. Al­man

Al­tın ateş­le, ka­dın al­tın­la, er­kek ka­dın­la im­ti­han edi­lir. Amerika Birleşik Devletleri

Ka­dın­lar gü­le­bil­dik­le­ri za­man gü­ler­ler, is­te­dik­le­ri za­man ağ­lar­lar. Ve­ne­zu­ela

Ev­len­me­den ev­vel göz­le­ri­ni­ dört aç! Ev­len­dik­ten son­ra ya­rı ya­rı­ya ka­pa! Por­te­kiz

Bi­ri öte­ki ka­dar zen­gin olun­ca, kar­deş­ler bir­bir­le­ri­ni se­ver­ler. U­gan­da

Er­kek ya­şı­nı sak­la­ma­ya, ka­dın ise sak­la­ma­ma­ya baş­la­dı­ğı za­man yaş­lan­mış­tır. Pe­ru

Ta­şı de­len su­yun kuv­ve­ti de­ğil, dam­la­la­rın sü­rek­li­li­ği­dir. Bre­zil­ya

Bi­ri si­zi bir de­fa al­da­tır­sa suç onun­dur. İki de­fa al­da­tır­sa, suç si­zin­dir. Ro­man­ya

Bir şe­kil­de do­ğar, fa­kat bin­bir şe­kil­de ölü­rüz. Yu­gos­lav­ya

A­ğaç ne ka­dar yük­sek olur­sa ol­sun, yap­rak­la­rı yi­ne de ye­re dö­kü­lür. Çin

Benzer yazılar

1 Yorum

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir